REKRUTACJA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Zasady naboru kandydatów do  klas pierwszych szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018

I  Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:

a) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z  późn. zm.);

b) ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 7);

c) rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu  przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 z późn zm.);

d) rozporządzenia MEN z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz.U. z 2001r. Nr 131, poz. 1458).

II Obowiązek szkolny.

1. W roku szkolnym 2016/2017 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

a) urodzone w 2009 r.,

2. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice, (prawni opiekunowie).

III Termin rekrutacji.

1. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016 prowadzony jest:

a) od dnia 2  marca 2016 roku do  31 marca 2016 r. przyjmuje się zgłoszenia uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły,

b) od dnia 1 kwietnia do 15 kwietnia 2016r. przyjmuje się wnioski uczniów spoza obwodu szkoły,

c) podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej szkoły podstawowej do ostatniego piątku kwietnia.

2. Informacja o terminie rekrutacji jest upowszechniona:

-  na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły 

-  na stronie internetowej szkoły.

IV Zasady rekrutacji.

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej  przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów). Formularz zgłoszeniowy dostępny jest  w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SP)Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. (WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA SP)

2. Rekrutację przeprowadza się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego.

3. Formularz rekrutacyjny dostępny jest  w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej.

4. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, Dyrektor Szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

5. Dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego danego roku podaje kandydatom do wiadomości kryteria stanowiące podstawę przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły.

6. Do wniosku dołącza się oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata; orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem; dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

7. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji rekrutacyjnej, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

8. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

9. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka,

b) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.

c) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły.

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria mające jednakową wartość:

a) wielodzietność rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

11. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

V Postępowanie rekrutacyjne.

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,

b) podanie do publicznej wiadomości – na tablicy ogłoszeń – listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w formie listy zawierającej imiona i nazwisko,

c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

VI Dzieci niebędące obywatelami polskimi.

Dzieci niebędące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

VII Odroczenia.

1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.

2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

3. W celu podjęcia decyzji Dyrektor Szkoły zasięga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

VIII Tryb odwoławczy.

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic (prawny opiekun) kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica (prawnego opiekuna) kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

2. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

4. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rek


REKRUTACJA W GIMNAZJUM

Zasady naboru kandydatów do  klas pierwszych gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017

I  Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:

a) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z  późn. zm.);

b) ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 7);

c) rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu  przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 z późn zm.);

d) rozporządzenia MEN z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz.U. z 2001r. Nr 131, poz. 1458).

II Termin rekrutacji określa Kurator Oświaty

1. od 1 kwietnia  do 13 kwietnia 2016r.  prowadzi się nabór do klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 uczniów z obwodu  szkoły,

2. od 14 kwietna do 21 maja 2016r przyjmuje się wnioski wraz z dokumentacją o przyjęcie do gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły,

3. do 30 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 dostarczanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu,

4. 2 lipca 2016 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

5. do 6 lipca 2016 r. godz. 15.00 potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczania do gimnazjum poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia.

6. 7 lipca 2016 r. godz. 15.00.podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum.

III Zasady rekrutacji.

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów).

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest  w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY GIM)

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3. Rekrutację przeprowadza się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego.

Formularz rekrutacyjny dostępny jest  w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej (WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA GIM)

4. Do wniosku dołącza się oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata; orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem; dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

5. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, Dyrektor Szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

6. Dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego danego roku podaje kandydatom do wiadomości kryteria stanowiące podstawę przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły.

7. Wymagane dokumenty przy rekrutacji dla uczniów spoza obwodu:

a) wypełniony przez rodziców/prawnych opiekunów  formularz rekrutacyjny

b) kopia aktu urodzenia

c) kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

d) kopia wyników sprawdzianu OKE po VI klasie

e) kopia opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli taka została wydana)

8. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji rekrutacyjnej jeżeli liczba kandydatów ubiegającej się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie miejsc, którymi dysponuje szkoła.

9. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum o przyjęciu kandydata decyduje suma liczby punktów.

10. W rekrutacji do gimnazjów maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 70. Liczba punktów za:

a) sprawdzian po szkole podstawowej -  40 pkt.

b) oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, historii i przyrody, zachowania:

- celujący –6 pkt.

- bardzo dobry – 5pkt.

- dobry – 4 pkt.

- dostateczny –3 pkt.

- dopuszczający – 0 pkt.

c) Ocena z zachowania:

- wzorowa- 6 pkt.

- bardzo dobra- 5 pkt.

- dobra- 4 pkt.

- poprawna- 0 pkt.

11. W postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo mają laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych, którzy są przyjmowani niezależnie od kryteriów.

12. Ocena nieodpowiednia lub naganna z zachowania wyklucza możliwość przyjęcia kandydata spoza obwodu.

13. Do gimnazjum spoza obwodu szkoły zostają przyjęci ci, którzy zdobywają najwięcej punktów, spośród wszystkich kandydatów spoza obwodu, w liczbie określonej limitem posiadanych miejsc wolnych  w szkole.

14. W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w danym gimnazjum przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, należy złożyć w gimnazjum oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczeniano wynikach sprawdzianu w klasie szóstej.

IV Dzieci niebędące obywatelami polskimi.

Dzieci niebędące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

V Tryb odwoławczy.

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic (prawny opiekun) kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica (prawnego opiekuna) kandydata z wnioskiem.  Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

2. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

4. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.